Reclama site....

-

joi, 24 noiembrie 2011

Vedeniile lui Agatanghel Ieromonahul (1274)


Vedeniile lui Agatanghel Ieromonahul (1274)

Am citit cartea ce cuprinde aceste cuvinte: Constantin a început, Constantin va pierde împărăţia Vizantiei, a Răsăritului (Constantinopolul). Fiul omului, numără de la cel dintâi Constantin până la al doisprezecelea cu acest nume şi vei vedea numărul în care are să se întâmple ceea ce Dumnezeu a hotărât. Această sfântă hotărâre, nestrămutată va fi; şi se va împlini la anul 1452 până la 1453. Când trebuie să cadă cea mai mare împărăţie în mâinile agarenilor (turcilor). Dar, fiul omului, nu te teme; se va întoarce din nou către dar, şi va fimult mai slăvită decât cea dintâi. După această stăpânire a lumii, care are să vină în stricăciune, vrea Dumnezeu să nesupună, nouă, din nou, nenumărate neamuri, mai multe decât cele dintâi. Aceasta va smeri grumazul tău cel mâdru,închinându-te vei merge a te închina împreună cu care vastăpâni jertfelnicul la Vizantiea. Amin. Tâlcuire Aici zice Agatanghel că, după ce se va face împărăţia creştinească a Răsăritului, va veni Papa de la apus şi se va unicu Biserica Răsăritului şi Bisericile se vor face una, precum au fost şi mai înainte.      Agatanghel        Vai, ticăloase Răsărite, asemenea vei fi robit la a optasută deplin, pentru că te vezi tare silit şi vândut de cătreneprietenia cea latinească. Dar mai îngăduieşte încă, intăreşte-te pentru că slava veşnicului Dumnezeu după aceasta la tine se  va arăta. Fii credincios, fii statornic (în credinţă) până la moarte şi vei lua cununa vieţii veşnice.    Tâlcuire        Aici Agatanghel prooroceşte pentru Germania.  „Noaptea va fi luminată şi lină, pentru că tu vei pierde mândria cea latinească, şi vei vedea mândria ei smerită căzând cu durere, ca să cânte cântare împreună la răsărit (care este locuinţa Mea). Amin.”

Aici se arată că Germania are să silească pe Papă ca să meargă la Constantinopol să se închine şi să se unească cu Biserica Răsăritului, ca Biserica să fie una, după cum una a fostde la începutul creştinismului până la anul 1054.                           Agatanghel„Groaznic veac va face, pe al doisprezecelea număr de aur.”        Numărul acesta, despre care se zice, are să fie învremea împăratului celui bun, care are să fie pus de îngeri, şiapoi va curge miere şi lapte. „Şi vor înceta furtunile, cincizeci de ani. Vei împărăţi cu alinare, adevărul va triumfa, cerul se va bucura de slava cea adevărată: şi se va înălţa dreapta credinţă(ortodoxă) şi va sălta, sărind ea de la răsărit către apusuri, ca să se fericească şi să se înfricoşeze barbarii ca, tremurând cu capul, degrabă să fugă, părăsind pe maica cetăţilor lumii.Atunci Dumnezeu va fi slăvit şi vor vedea oamenii lucrurile atotputerniciei Lui; aşa facă-se şi aşa să fie.” Amin.
   „Se va arăta pace pe pământ;” după aceasta urmează pierderea agarenilor (turcilor), şi biruieşte Apostoleasca Biserică.        „Auzeam un glas strălucit înspre munţii dinspre ţărmurile Dunării (adică de la români), aşa zicând: „Un cinci şi  ci ncizeci este hotărât pentru sfârşitul necazurilor” (adică la anul1855, în care se zice de eliberarea ţării noastre de sub jugul  agarenilor).         „La Crivăţ, pe movilă înaltă, s-au arătat trei focuri; şiiată, am văzut că între dânsele bătea tare război, spre pierdereaunui tulburător. Şi, iată, auzeam cuvintele acestea în limbalatinească; multe, vrednice de minune, trebuie a vedea, dar celemai înalte, înaintea poftei a întinde nu se poate.”         Această inscripţie este scrisă pe piatra de deasupra mormântului Sfântului Constantin, cel dintâi împărat al creştinilor şi s-a tălmăcit de către Ghenadie Scolasticul din porunca împăratului grec Ioan Paleologul, la anii 1430 (cu 23de ani mai înainte de a fi cucerit Constantinopolul de către Sultanul Mohamed al doilea).
Acest Ghenadie, după luarea Constantinopolului de lacreştini de către turci, a fost cel dintâi patriarh, pus de Sultanul Mohamed, pentru multa lui înţelepciune.         „La indictionul întâi al împărăţiei lui Ismail, numit Mohamed, va birui neamul Paleologilor; şi cetatea de pe şapte munţi (Constantinopolul) o va lua şi încă va împărăţi.”         „Şi neamuri multe va răsturna şi ostroavele va pustiipână la punctul Chesin (Marea Neagră) şi până la vecinii ei dela Istru (Dunăre). Acolo va fi hotarul şi se va opri. Şi în al 8-leaindict Peloponesul va birui. Iară în al 9-lea indict se va oşti asupra părţii Crivăţului, în al 10-lea indict va supune pe dalmaţi, şi iară se va întoarce, după un timp, cu război mare la dalmaţi; şi pe unii îi va zdrobi. Mulţimea neamurilor la războise vor aduna cu cei de la miazănoapte, pe mare şi pe uscat, şi pe Ismail vor birui, iar pe un strănepot al lui îl va lăsa săîmpărăţească scăzut şi mic. Iar neamul celor plăviţi (ruşii) cu celelalte puteri într-o unire, pe Ismail îl vor zdrobi desăvârşit.Apoi război mare se va face de la toate neamurile, cu cruzimepână la al 5-lea ceas şi glas de sus le va striga: „Staţi, staţi cufrică! Alergaţi, cu multă sârguinţă, către părţile drepte ale  cetăţii şi veţi afla un bărbat minunat şi viteaz, pe acesta puneţi-lîmpărat, că iubit îmi este Mie şi, pe dânsul primindu-l, voiaMea veţi împlini.” din cartea/ SFÂRŞITUL OMULUI        CULES DIN SFINTELE SCRIPTURI                      de Smeritul între monahi                        ZOSIMA PASCAL                din Sfânta Mănăstire Neamţu, la 1905

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu